Erasmus i program mobilnosti studenata i nastavnog osoblja

29.10.2022.

Posjet nastavnog i nenastavnog osoblja  Univerziteta “Adriatik” Bar, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat u sklopu programa Erasmus+

Predstavnici Univerziteta “Adriatik” Bar Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat u periodu od 24.102.2022. – 28.10.2022. godine posjetili su Visoku školu ARCA u Splitu u sklopu ERASMUS+ programa (KA107, konkursa godina 2020). Predstavnici nastavnog i nenastavnog osoblja FMS razgovarali su sa koleginicama i kolega iz Splita o intenzivnoj postojećoj saradnji u sklopu navedenog programa razmjene kojom bi se povećala mobilnost studenata, profesora i neakademskog osoblja kao i o drugim važnim pitanjima koja se tiču proširenja saradnje ove dvije institucije, kroz realizaciju zajedničkih projekata, seminara, obuka, studentske praktične nastave, međunarodnih naučnih konferencija kao i zajedničke izdavačke djelatnosti.

05.09.2022.

KONKURS ZA ERAZMUS+ RAZMJENU NASTAVNOG OSOBLJA

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar raspisuje konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2022/2023. Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, partnerska institucija Visokoj školi ARCA (ex.Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžmentu), Republika Hrvatska, nosiocu Erasmus+ programa za visoko obrazovanje broj: 270675-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-ECHE koja ostvaruje pravo na učestvovanje u Erasmus+ programu za mobilnost s partnerskim zemljama (KA107), raspisuje Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava, u sklopu Projekta 2020-1-HR01-KA107-07758,  mobilnost na visokoškolskoj instituciji za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u akademskoj godini 2022./2023. Krajnji rok za prijavu je 12.9.2022.godine.

TEKST I USLOVE KONKURSA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

Krajnji rok za prijavu je 12.9.2022.godine.

05.09.2022.

KONKURS ZA ERAZMUS+ RAZMJENU STUDENATA

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar raspisuje konkurs za mobilnost studenata između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa za ljetnji semestar akademske godine 2022/2023. Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, partnerska institucija Visokoj školi ARCA (ex. Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment), Republika Hrvatska, nosiocu Erasmus+ programa za visoko obrazovanje broj: 270675-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-ECHE koja ostvaruje pravo na učestvovanje u Erasmus+ programu za mobilnost s partnerskim zemljama (KA107), raspisuje Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava u sklopu Projekta 2020-1-HR01-KA107-07758.

Konkurs je otvoren do isteka zalihe sredstava.

TEKST I USLOVE KONKURSA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

23.09.2017.

Konkurs za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – Partnerske zemlje – FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT dana 23. septembra 2017.godine raspisuje KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107).

TEKST KONKURSA NASTAVNO OSOBLJE FMS 2017/2018.god.

CV TEMPLATE

ERAZMUS+ PRIJAVNI LIST OSOBLJE FMS

UGOVOR O MOBILNOSTI NASTAVNOG OSOBLJA FMS

Tekst Konkursa za mobilnost nastavnog osoblja Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat možete pročitati u nastavku:

UNIVERZITET “ADRIATIK” BAR
FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT
raspisuje
KONKURS
za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) –
za akademsku godinu 2017./2018.


OPŠTI DIO

Univerzitetu “Adriatik” Bar – Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat je 2015. godine u skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment Split omogućeno učešće u ERASMUS + PROGRAMU.


Konkurs se odnosi na program mobilnosti osoblja Univerziteta “Adriatik” Bar – Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat za period od 01. decembra 2017. do 31. jula 2018. u svrhu podučavanja (STA) (nastavno osoblje) na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje).

U okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država, mobilnost osoblja Univerziteta “Adriatik” Bar – Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat je moguća prema visokoškolskim ustanovama u tzv. partnerskim zemljama s kojima je Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat sklopio bilateralni međunarodni sporazum o saradnji.

Trajanje mobilnosti

Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja ili osposobljavanja mora trajati najkraće 5 dana, a može najduže 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Za tačan broj dogovorenih mjesta i dana s partnerskom institucijom konsultovati ERASMUS+ koordinatora pri Univerzitetu “Adriatik” Bar – Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat.

Važeće razdoblje za ostvarenje mobilnosti

Mobilnost je moguće ostvariti od 1. decembra 2017. do 31. jula 2018.

PRIJAVA NA KONKURS

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:
1. prijavni obrazac (na maternjem jeziku),
2. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i/ili osposobljavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije,
3. Pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno),
4. Kopija prve stranice pasoša/lične karte
5. Potvrda o zaposlenju matične ustanove
6. Biografija na maternjem ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice,
7. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – ustanova obavezno navodi da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora),
8. Potpisana suglasnost dekana/ za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.

Rok za prijavu:
Rok za slanje potpune prijavne dokumentacije: 23. oktobar 2017.
Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:
• u papirnatom obliku (osobno ili poštom) na adresu:

Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Ulica Luke Tomanovića br.1
Zgrada stare Opštine Tivat
85320 Tivat, Crna Gora
(s naznakom: Konkurs za Program ERASMUS+ PARTNERSKE DRŽAVE – osoblje)

• i u elektronskom obliku na e-mail adresu: nikolafms@gmail.com

Prije prijave na Konkurs kandidat je dužan kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili kancelarije na ciljnoj inostranoj visokoškolskoj ustanovi i dogovoriti nastavni plan tj. plan rada i datume svoga boravka.

S obzirom da se Konkurs sprovodi po prvi put i predstavlja novinu za partnerska učilišta, ako trebate pomoć oko uspostave komunikacije s partnerskom institucijom, možete se obratiti kontakt osobi u Studentskoj službi Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat: Doc. dr Nikola Vukčević, Tel. +382 069 307 797, nikolafms@gmail.com.

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum na poštanskom pečatu) i prijave podnesene samo elektronskim putem neće biti uzete u razmatranje.

Prijavom na Konkurs kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Konkursa.

Završna napomena: Eventualne izmjene i dopune ovoga Konkursa biti će objavljene na web stranici Univerziteta “Adriatik” Bar – Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat.

Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi:
Doc. dr Nikola Vukčević, Studentska služba Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, Tel. +385 069 307 797, nikolafms@gmail.com

12.10.2016.

Konkurs za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – Partnerske zemlje

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT dana 13. oktobra 2016. raspisuje KONKURS za mobilnost studenata i nastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – omotnica IPA

Tekst Konkursa_studenti

Tekst Konkursa_nastavno osoblje

Rok za prijavu: 28.10.2016.

Realizacija mobilnosti za studente: ljetni semestar akademske god. 2016./2017.

Realizacija mobilnosti za nastavno osoblje: 1.12.2016. , a zaključno sa 31.7.2017.

ERASMUS +

KONKURS 2016./2017

INCOMING STAFF

INCOMING STUDENTS

OUTGOING

DOCUMENTATION

ACCOMODATION

LIVING & STUDYING

CONTACT

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost studentsku mobilnost:

1. Popunjen prijavni obrazac za studijski boravak,

2. Pismo motivacije (najviše jedna stranica formata A4),

3. Biografija (u Europass CV format-u),

4. Potvrdu o statusu studenta,

5. Ovjeren prijepis ocjena svih položenih ispita

6. Potvrdu o znanju stranog jezika (potvrda o završenom stepenu kursa stranog jezika, prepis ocjena ili slične potvrde, ukoliko student ima takve potvrde), ne odnosi se na studente stranih jezika, 

7. Kopija prve stranice pasoša/lične karte

8. Za studente koji za vrijeme studijskog boravka namjeravaju vršitiistraživanje ili pisati

završni rad:

i. Prihvatno pismo mentora na instituciji domaćinu tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student )

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja (Teaching):

1. Prijavni obrazac (na crnogorskom jeziku),

2. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i/ili osposobljavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije,

3. Pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno),

4. Kopija prve stranice pasoša/lične karte

5. Potvrda o zaposlenju matične ustanove

6. Biografija na crnogorskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice,

7. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – ustanova obavezno navodi da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inostrajnoj visokoškolskoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora),

8. Potpisana saglasnost dekana/ za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.

Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat

Ul.Luke Tomanovića br.1

(s naznakom : Za Erasmus+ konkurs – KA107)

Zgrada stare Opštine Tivat

85320 Tivat

Crna Gora

Popis Erasmus koordinatora na institucijama

Erasmus+ vodič