POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM “NAUTIČKI TURIZAM”

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar organizuje i tri postdiplomska akademska studijska programa:

–  Specijalistički akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam i upravljanje marinama.

–  Magistarski akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam.

– Master akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam – modularni (Modul: Turizam; Modul: Carine, špedicija i agencijsko poslovanje; Modul: Sigurnost i bezbjednost marina i jahti).

Magistarski studijski program Nautički turizam traje jednu akademsku godinu (60 ECTS kredita) i mogu ga upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita. Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija, stepen – Magistar nauka (MSc).

R.br. Predmet Semestar ECTS krediti
1. Metodologija naučno-istraživačkog rada* IX 8
GRUPA PREDMETA OD OPŠTEG ZNAČAJA ZA NAUTIČKI TURIZAM I NJEGOVO PLANIRANJE
2. Sociologija turizma IX 6
3. Istorija civilizacija IX 6
4. Kulturna ponuda Crne Gore u funkciji nautičkog turizma IX 6
5. Strategijski menadžment IX 6
6. Kruzing turizam IX 6
7. Održivi razvoj  i yachting sektor IX 6
8. Pomorska medicina IX 6
Ukupno:
MENADŽMENT GRUPA PREDMETA
9. Hotelski menadžment u funkciji nautičkog turizma IX 6
10. Upravljanje kvalitetom u pomorstvu IX 6
11. Strana ulaganja i slobodne zone u Crnoj Gori IX 6
12. Marketing nautičkog turizma IX 6
13. Nautički turizam i planiranje marina IX 6
14. Obalni i pomorski turizam Mediterana IX 6
15. Hidrografsko inžinjerstvo i sigurnost plovidbe u NT IX 6
16. Kibernetički modeli u nautičkom turizmu IX 6
17. Elektronsko poslovanje u nautičkom turizmu IX 6
Ukupno:
GRUPA PRAVNIH I POSLOVNIH PREDMETA
18. Ugovori u (nautičkom) turizmu IX 6
19. Pravo mora i zaštita mora od zagađenja IX 6
20. Međunarodni sistem pomorske sigurnosti IX 6
21. Međunarodno javno pomorsko pravo IX 6
22. Agencijsko i špeditersko poslovanje IX 6
23. Polazna istraživanja* IX 4
24. Magistarski rad* X 30
VII i VIII semestar ukupno:   60

Napomena: Student pored dva obavezna* predmeta: Metodologija naučno-istraživačkog rada i polazna istraživanja, bira još 3 predmeta, po svom izboru, iz gore navedenih grupa predmeta.