Istorijat i Djelatnost FMS Tivat

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu upisuje novu generaciju studenata i nudi atraktivne, savremene studijske programe iz oblasti menadžmenta u nautičkom turizmu, carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, bezbjednosti marina i jahti,sportu i rekreaciji. Diplomirani studenti studijskih programa Fakulteta imaju mogućnost zaposlenja u okviru “potreba nove nautičke industrije i transformacije ovog regiona u luksuznu destinaciju koja je atraktivna tokom cijele godine” – kako to stoji u podršci Izvršnog direktora “Adriatic Marinas Porto Montenegro”.

Tu su i poslovi menadžmenta u carinskom, agencijskom i špediterskom poslovanju koji su sastavni dio nautičkog turizma, kao i poslovi u sektoru bezbjednosti, sigurnosti na moru i obalske straže. Svoje nastojanje za pretvaranje ovog regiona u luksuznu nautičko – turističku destinaciju, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat je proširio na opštine Ulcinj, Bar i Nikšić. Ugovorom o nastavno – naučnoj i poslovnoj saradnji između Opštine Ulcinj i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, Ulcinj je dobio prvu visokoškolsku instituciju, čime je omogućeno studentima iz opštine Ulcinj da prate nastavu u svom gradu. Takođe, u saradnji sa Opštinom Nikšić i firmom CompCommerce, Fakultet za mediteranske poslovne studije je svoju djelatnost proširio i na grad Nikšić u kojem je 2015.godine otvorio odjeljenje Fakulteta.

Postdiplomski specijalistički i magistarski studijski programi nude obrazovne profile koji nedostaju sistemu visokog obrazovanja Crne Gore. Deficit kadra ovog profila bio je povod uključenja u profilisanju postdiplomskih studijskih programa i menadžmenta “Adriatic Marinas” i “Adriatic Marinas Services” koji realizuju projekat “Porto Montenegro”, a naglašen je i u podršci Luke Kotor, Luke Bar, Barske plovidbe i Marine Bar, kao i potenciran u projektima “Luštica Development” i “Quattaro Plavi Horizonti”. Fakultet je na ovaj način ne samo anticipator nego i učesnik jednog procesa kojim se profiliše cijelo jedno područije u luksuzno nautičko – turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, posebno nakon vrlo izražene tendencije za Evropskim integracijama, što je put kojim korača Crna Gora.

Budite dio budućnosti koja se već profiliše i realizuje konceptom Crne Gore kao nautičko – turističke destinacije!“

Osnovna djelatnost Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS) predstavlja obuku i usavršavanje studenata u oblastima poslovnog menadžmenta.

U tom smislu na Fakultetu za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS) postoje tri dodiplomska akademska studijska programa i to:

  • Menadžment i bezbjednost marina i jahti;
  • Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju;
  • Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji.
  • Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji – modularni. (Moduli: Nautički turizam, Wellness, Kozmetika).

Nastavni plan i program sastavljeni su tako da kroz kombinaciju 50% nastave iz osnovnih i opšte obrazovnih disciplina, 20% nastave iz opšte – stručnih i 30% nastave iz usko – stručnih disciplina omogućava osposobljavanje studenata za teorijska i praktična znanja.

Na studijskom programu Menadžment i bezbjednost marina i jahti kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

Na studijskom programu Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

Na studijskom programu Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

Takođe na Fakultetu postoje i tri postdiplomska akademska studijska programa:

  • Specijalistički akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam i upravljanje marinama.
  • Magistarski akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam.
  • Master akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam – modularni (Modul: Turizam; Modul: Carine, špedicija i agencijsko poslovanje; Modul: Sigurnost i bezbjednost marina i jahti).

Postdiplomske specijalističke studije Nautički turizam i upravljanje marinama predstavljaju jednogodišnje specijalističke studije koje se realizuju kroz dva semestra od po 30 ECTS kredita (ukupno 60 ECTS kredita). Na kraju VIII semestra student piše specijalistički rad. Po završetku studija studentu se dodjeljuje diploma: Postdiplomskih specijalističkih studija (Spec.Sci.-VII stepen). Svi predmeti u programu imaju status obaveznih.

Magistarski studijski program Nautički turizam traje jednu akademsku godinu (60 ECTS kredita) i mogu ga upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita. Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija, stepen – Magistar nauka (MSc).

Master studijski program Nautički turizam traje dvije akademske godine (120 ECTS kredita) i mogu ga upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita. Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih master akademskih studija, stepen – Master nauka (MSc/MA).

Na Fakultetu postoji i doktorski studijski program Nautički turizam.

Djelatnost Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

Svoju djelatnost u prostoru visokog obrazovanja Fakultet za Mediteranske poslovne studije započinje organizacijom osnovnih akademskih studija u okviru poslovnog menadžmenta u sektoru nautičkog turizma i njegovih pratećih aktivnosti kao što su menadžment marina i jahti, bezbjednost, sigurnost na moru, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, kao i u dijelu turizma koji se odnosi na sport i rekreaciju.

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu ima za cilj da bude jedna od prestižnih nacionalnih i regionalnih institucija visokog obrazovanja u oblasti nautičkog i sportskog turizma, odnosno da zadovolji sve izrazitije potrebe za akademskim obrazovanjem u oblasti menadžmenta marina i jahti, carinskog, špediterskog i agencijskog poslovanja, nautičkog i sportskog turizma, bezbjednosti i sigurnosti na moru.

Zvanično otvaranje Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu održano je u ponedeljak 10.septembra 2009.god u 10.00h u Zelenoj sali hotela “Mimoza” u Tivtu. Na otvaranju Fakulteta uvodnu riječ je imao Dekan Fakulteta dr Rajko Vujičić, naš priznati akademik, nako koga je sve prisutne pozdravio predsjednik Opštine Tivat G-din. Miodrag – Dragan Kankaraš kao i prof. dr Borislav Ivošević. Svim pristutnim studentima tog dana upućene su čestitke i želje da u što kraćem roku upsješno završe osnovne studije na Fakultetu. Nešto kasnije, Prodekan uputio je studente i studentice u raspored predavanja i odgovorio na sva postavljena pitanja.

Politiku kvaliteta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat možete preuzeti ovdje.