Osnovne akademske studije FMS Tivat

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu upisuje novu generaciju studenata i nudi atraktivne, savremene studijske programe iz oblasti menadžmenta u nautičkom turizmu, carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, bezbjednosti marina i jahti,sportu i rekreaciji. Diplomirani studenti studijskih programa Fakulteta imaju mogućnost zaposlenja u okviru “potreba nove nautičke industrije i transformacije ovog regiona u luksuznu destinaciju koja je atraktivna tokom cijele godine” – kako to stoji u podršci Izvršnog direktora “Adriatic Marinas Porto Montenegro”.

Tu su i poslovi menadžmenta u carinskom, agencijskom i špediterskom poslovanju koji su sastavni dio nautičkog turizma, kao i poslovi u sektoru bezbjednosti, sigurnosti na moru i obalske straže. Svoje nastojanje za pretvaranje ovog regiona u luksuznu nautičko – turističku destinaciju, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat je proširio na opštine Ulcinj, Bar i Nikšić. Ugovorom o nastavno – naučnoj i poslovnoj saradnji između Opštine Ulcinj i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, Ulcinj je dobio prvu visokoškolsku instituciju, čime je omogućeno studentima iz opštine Ulcinj da prate nastavu u svom gradu. Takođe, u saradnji sa Opštinom Nikšić i firmom CompCommerce, Fakultet za mediteranske poslovne studije je svoju djelatnost proširio i na grad Nikšić u kojem je 2015.godine otvorio odjeljenje Fakulteta.

Postdiplomski specijalistički, magistarski i master studijski programi nude obrazovne profile koji nedostaju sistemu visokog obrazovanja Crne Gore. Deficit kadra ovog profila bio je povod uključenja u profilisanju postdiplomskih studijskih programa i menadžmenta “Adriatic Marinas” i “Adriatic Marinas Services” koji realizuju projekat “Porto Montenegro”, a naglašen je i u podršci Luke Kotor, Luke Bar, Barske plovidbe i Marine Bar, kao i potenciran u projektima “Luštica Development” i “Quattaro Plavi Horizonti”. Fakultet je na ovaj način ne samo anticipator nego i učesnik jednog procesa kojim se profiliše cijelo jedno područije u luksuzno nautičko – turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, posebno nakon vrlo izražene tendencije za Evropskim integracijama, što je put kojim korača Crna Gora.

Budite dio budućnosti koja se već profiliše i realizuje konceptom Crne Gore kao nautičko – turističke destinacije!“

 

Osnovna djelatnost Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS) predstavlja obuku i usavršavanje studenata u oblastima poslovnog menadžmenta.

U tom smislu na Fakultetu za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS) postoje sledeći dodiplomski akademski studijski programi i to:

  • Menadžment i bezbjednost marina i jahti;
  • Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju;
  • Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji.
  • Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji – modularni. (Moduli: Nautički turizam, Wellness, Kozmetika)

Nastavni plan i program sastavljeni su tako da kroz kombinaciju 50% nastave iz osnovnih i opšte obrazovnih disciplina, 20% nastave iz opšte – stručnih i 30% nastave iz usko – stručnih disciplina omogućava osposobljavanje studenata za teorijska i praktična znanja.

Na studijskom programu Menadžment i bezbjednost marina i jahti kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

Na studijskom programu Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

Na studijskom programu Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

Osnovne akademske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat u skladu sa članom 81 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore (“Sl. list CG”, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019, 72/2019 i 74/2020)

Tip studija: Akademske osnovne studije
Stepen studija: VI (180 ECTS)
Zvanje: Bachelor BSc/BA, oblast Nautički turizam
Studijski program: Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji – modularni. (Moduli: Nautički turizam, Wellness, Kozmetika).

Prve dvije godine osnovnih akdemskih studija su zajedničke za sve studente dok studenti na trećoj godini biraju jedan od tri ponudena studijska programa:

  • Menadžment i bezbjednost marina i jahti;
  • Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju;
  • Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji.
  • Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji – modularni. (Moduli: Nautički turizam, Wellness, Kozmetika).

 

PLAN I PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

 

I GODINA
R.br. Predmet Semestar ECTS krediti
1. Uvod u ekonomiju I 7
2. Sociopsihologija I 7
3. Pomorsko pravo I 6
4. Poznavanje broda i plovidbe I 6
5. Engleski jezik I I 4
Ukupno 30
6. Osnovi menadžementa II 8
7. Informatika II 8
8. Ekonomika preduzeća II 8
9. Engleski jezik II II 6
10. Praktična nastava
Ukupno 30
I i II semestar ukupno 60

 

 

II GODINA
R.br. Predmet Semestar ECTS krediti
1. Uvod u naučni rad III 8
2. Finansijski menadžment i računovodstvo III 8
3. Poslovna psihologija III 8
4. Engleski jezik III III 6
Ukupno 30
5. Preduzetništvo IV 8
6. Poslovna etika i komunikacije IV 8
7. Marketing usluga IV 8
8. Engleski jezik IV IV 6
9. Praktična nastava
Ukupno 30
III i IV semestar ukupno 60

 

 

III GODINA

Studijski program: Menadžment i bezbjednost marina i jahti

Usmjerenje: Marine i jahte

R.br. Predmet Semestar ECTS krediti
1. Nautički turizam i upravljanje marinama V 8
2. Navigacija i manevrisanje V 6
3. Sociologija turizma V 6
4. Međunarodno pomorsko pravo V 6
5. Engleski jezik V V 4
Ukupno 30
6. Projektovanje i gradnja jahti VI 8
7. Pomorska meteorologija i okeanografija VI 8
8. Brodski pogoni VI 8
9. Engleski jezik VI VI 6
10. Praktična nastava
Ukupno 30
V i VI semestar ukupno 60

 

 

III GODINA

Studijski program: Menadžment i bezbjednost marina i jahti

Usmjerenje: Bezbjednost i sigurnost na moru

R.br. Predmet Semestar ECTS krediti
1. Nautički turizam i upravljanje marinama V 8
2. Međunarodno pomorsko pravo V 6
3. Sociologija turizma V 6
4. Navigacija i manevrisanje V 6
5. Engleski jezik V V 4
Ukupno 30
6. Upravljanje rizikom pomorskih akcidenata VI 8
7. Ekologija i održavanje jahti VI 8
8. Zaštita informacionih sistema VI 8
9. Engleski jezik VI VI 6
10. Praktična nastava
Ukupno 30
V i VI semestar ukupno 60

 

 

III GODINA
Studijski program: Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju
R.br. Predmet Semestar ECTS krediti
1. Carine i poznavanje robe V 8
2. Transportno osiguranje V 8
3. Lučki menadžment V 5
4. Spoljnotrgovinsko poslovanje V 7
5. Engleski jezik V V 2
Ukupno 30
6. Agencijsko poslovanje VI 8
7. Integralni transport VI 8
8. Špeditersko poslovanje VI 8
9. Engleski jezik VI VI 6
10. Praktična nastava
Ukupno 30
V i VI semestar ukupno 60

 

III GODINA
STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI
R.br. Predmet Semestar ECTS krediti
1. Nautički turizam V 8
2. Menadžment turističkih destinacija V 6
3. Sociologija u turizmu V 6
4. Marketing u turizmu V 8
5. Engleski jezik V V 2
Ukupno: 30
6. Kulturna ponuda u turizmu VI 8
7. Menadžment u sportu VI 8
8. Turističko pravo VI 8
9. Engleski jezik VI VI 6
10. Praktična nastava VI
Ukupno: 30
V i VI semestar ukupno 60

 

III GODINA

STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI

MODUL: NAUTIČKI TURIZAM

R.br. Predmet Semestar ECTS krediti
1. Nautički turizam V 8
2. Menadžment turističkih destinacija V 6
3. Sociologija u turizmu V 6
4. Marketing u turizmu V 8
5. Engleski jezik V V 2
Ukupno: 30
6. Kulturna ponuda u turizmu VI 8
7. Menadžment u sportu VI 8
8. Turističko pravo VI 8
9. Engleski jezik VI VI 6
10. Praktična nastava VI
Ukupno: 30
V i VI semestar ukupno 60

 

III GODINA

STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI

MODUL: WELLNESS

R.br. Predmet Semestar ECTS krediti
1. Duševni wellness V 8
2. Zdrava prehrana V 8
3. Razvojna psihologija V 6
4. Engleski jezik V V 8
5. Praktična nastava V
Ukupno: 30
6. Ljepota i njega tijela VI 8
7. Zdravstveni turizam VI 8
8. Kretanje i fizička aktivnost (Fitness) VI 8
9. Engleski jezik VI VI 6
10. Praktična nastava VI
Ukupno: 30
V i VI semestar ukupno 60

 

 

III GODINA

STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI

MODUL: KOZMETIKA

R.br. Predmet Semestar ECTS krediti
1. Osnovi kozmetike V 8
2. Kozmetičke sprave V 8
3. Zdrav način življenja V 6
4. Engleski jezik V V 8
5. Praktična nastava V
Ukupno: 30
6. Kozmetička njega VI 8
7. Masažne tehnike VI 8
8. Specijalna pedikura VI 8
9. Engleski jezik VI VI 6
10. Praktična nastava VI
Ukupno: 30
V i VI semestar ukupno 60

 

Osnovni cilj akademskog studijskog programa Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji je kreiranje savremenih poslovnih ljudi sa menadžerskim vještinama potrebnim za obavljanje djelatnosti u nautičkom turizmu i njegovnim pratećim aktivnostima kao i za inovativni pristup u suočavanju sa izazovima globalizacije tako da se na taj način ne samo anticipira nego i aktivno učestvuje u procesu kojim se profiliše cijelo jedno područije u luksuzno nautičko – turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa kojeg su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, pogotovo nakon vrlo izražene tendencije za Evropskim integracijama, što je proces u koji je zakoračila i Crna Gora.

Svrha studijskih programa Fakulteta je da uz proces nastave kontinuirano razvija i stvara uslove za cjeloživotno učenje i naučno – istraživački rad kao jedinstvene segmente procesa obrazovanja; da stvara vlastiti nastavni kadar, uključujući stručno osoblje, saradnički i profesorski kadar; da se pozicionira kao vodeća ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori u oblastima u kojima realizuje studijske programe; da doprinese procesu integracije svih razjedinjenih potencijala Crne Gore u oblasti nautičkog turizma kako bi se stvorili preduslovi za obezbjeđenje razvoja promišljenih koncepata nacionalnog interesa, moralnog uzdizanja i privrednog razvoja radi lakšeg uključivanja u evropske i evroatlanske integracije, a samim tim pospješi stratešku orijenticiju Crne Gore da postigne primat na Mediteranu u oblasti nautičkog turizma.

Fakultet je na ovaj način ne samo anticipator nego i učesnik procesa kojim se profiliše cijelo jedno područije (marina Portomontenegro, marina Bar, marina Kotor, marina Budva, Luštica Development A.D., Cattaro Plavi horizonti) u luksuzno nautičko – turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, pogotovo nakon vrlo izražene tendencije za evropskim integracijama, što je proces u koji je zakoračila Crne Gora.

Prethodno navedeno ukazuje na neospornu transformaciju nautičko – turističkog tržta u Crnoj Gori i šire kao i potrebu za razvojem kvalitetnih kadrova na najvišem mogućem akademskom nivou kao što je to nivo osnovnih akademskih studija sa određenim znanjima, vještinama i kompetencijama. Kroz navedeni studijski program za koji se traži akreditacija biće moguće intenzivirati studijske boravke, bilateralne saradnje sa institucijama iz zemlje i okruženja kao i učešće studenata u naučno – istraživačkom radu i aktivnostima. Takođe studenti osnovnih akademskih studija moći će biti uključeni u naučno – nastavni proces na Fakultetu prije svega zbog podizanja ukupnog kvaliteta kroz poboljšanje i inoviranje nastave i nastavnog kadra. Stvoriće se uslovi za veće angažovanje na različitim projektima. Razvojem ovakvog studijskog programa omogućiće se stvaranje kvalitetnijih odnosa između profesora i studenata odnosno mentora i studenta. Određeni broj predviđenih studenata koji bi se upisali na osnovne akademske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat značio bi kvalitetniji naučno – nastavni proces, odnosno obezbjeđivanje redovnosti nastave uz povećanje njenog ukupnog kvaliteta. Pored navedenog, optimalan broj studenata značio bi i veću posvećenost istraživačkim aktivnostima i jednostavniju oganizaciju cjelokupnog procesa. Naučno – nastavni proces na osnovnim akademskim studijama odvijao bi se prema dostavljenom planu i programu.

Konkretne ciljeve i ishode studijskih programa osnovnih akademskih studija Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat možete preuzeti ovdje.

 

Ministarstvo
Prosvjete Crne Gore

Ministarstvo
Nauke Crne Gore

Savjet za Visoko Obrazovanje Crne Gore

Centar za Kulturu
Tivat

Opština Tivat

Porto Montenegro

Lustica Bay
Montenegro

WaterFront Luxury Residences – Dukley Gardens