CENTAR ZA OBUKU POMORACA TIVAT

FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

Poštovani,

Centar za obuku pomoraca pri Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu započeo je svoj rad na osnovu Rješenjem Ministrastva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija o ispunjavanju uslova, Broj: 04 – 4312/3 od 10.12.2009. godine.

Menadžment FMS-a na čelu sa akademikom profesorom dr Rajkom Vujčićem u saradnji sa lokalnom samoupravom Tivta na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Draganom Kankarašom, neposredno nakon osnivanja Fakulteta na osnovu zajedničke vizije razvoja nauke i obrazovanja u Tivtu, kao i opredelenja za oblast nautičkog turizma, kao i negovanje pomoračkih i nautičkih veština a time u širem smislu, turizma i pomorstva, doneo je odluku o osnivanju Centra za obuku pomoraca.

Rukovođen Odlukom o osnivanju Centra, prof. dr Ilija Brčić, capt je ovaj složen i zahtevan proces organizacione i administrativne pripreme, kao i apliciranja Ministrastvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore, sproveo u najkraćem roku. Tako da su već krajem oktobra 2009. godine bili zadovoljeni svi zahtevi koje je propisivao Pravilnik o zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti pomoraca Sl CG 7/2009., vezano za osnivanje pomorskih školskih ustanova i Centara za obuku pomoraca.

Nakon dobijanja Rešenja Ministarstva, Centar je započeo svoj rad u zajedničkim prostorijama učionicama i kabinetima Fakulteta u Hotelu „Mimoza“ u Tivtu. Takođe, u skladu sa svojom delatnošću, organizovane su zajedničke aktivnosti sa preduzećem „ParisKotor“, Javnom ustanovom „Dom zdravlja Tivat“ i Vatrogasnom stanicom Tivat.

Uprava Centra Rukovodilac prof. dr Iliija Brčić, capt i Administrator mr Oto Iker, inžinjer nutike, zajedno sa grupom nastavnika istaknutih stručnjaka u oblasti pomorstva kao što su: dr Radovan Orlandić, capt; mr Mario Pilastro inžinjer nutike, capt; mr Ilija Milović inžinjer nutike, capt; ing Rajko Čavor, capt; ing Branko Gulić, capt; doc.dr Vojo Bojović, inžinjer nautike; dr Marko Runje spec. pomorske medicine; prof Nada Barović; dipl. ing brodomašinstva Marjan Brčić; Aleksandar Drakulović inžinjer nautike i drugi. Započela je obučavanje pomoraca koje se u kontinuitetu sprovodi do današnjih dana, uz maksimalnu pomoć Menadžmenta FMS, Računarskog centra FMS-a, Studentske službe FMS-a, Menadžmenta Hotela „Mimoza“ i Preduzeća za računovodstvene poslove „Pro Consul Rev“ iz Kotora.

Takođe, uspostavljeni si su dobri odnosi sa Ministarstvom saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore, Lučkim kapetanijama u Kotoru i Baru, kao i lokalnom zajednicom u Tivtu.

Visoko postavljeni ciljevi kvaliteta obuke dali su svoje rezultate, tako da je Centar u veoma kratkom vremenu zauzeo svoju poziciju na tržištu obuka pomoraca u Crnoj Gori i regionu.

U toku 2010. godine nakon kraće i teške bolesti preminuo je prof. dr Iliija Brčić, capt. Nakon  konsolidacije za rukovodioca Centra imenovan je dr Radovan Orlandić, capt i produženo je  sa pripreme za uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 : 2008. Koji je u procesu konsaltinga, uz stručnu pomoć gospođe Snežane Bajović, uspostavljen do kraja 2011 godine. Nakon ocenjivanja i sertifikacije od strane Lloyd s Registera, Centar je stekao sertifikat sistema menadžmenta kvalitetom. Time je potvrđena njegova vrednost i sposobnost da kao subjekt u oblasti obuka pomoraca kvalitetno planira, organizuje, realizuje i upravlja procesom obučavanja.

U poslovnom smislu Centar je do kraja 2013. godine obučio preko 700 pomoraca i pripremio više od 200 kandidata za polaganje ispita za voditelja čamca. Visoki kvalitet obuka uz maksimalno zalaganje nastavnika i instruktora praktične obuke, kao i upravljanje sistem menadžmenta kvalitetom doprineli su da se obuke kvalitetno realizuju i da kandidati tokom obučavanja steknu potrebna znanja i veštine potrebne za obavljanje poslova u pomorstvu i polaganje ispita za sticanje Ovlašćenja pred ispitnim komisijama u Lučkim kapetanijama u Kotoru i Baru. Ovako definisani okviri poslovanja omogućili su i uspeh naših kandidata na ispitima gde prolaznost iznosi u proseku 96%, što smatramo velikim uspehom celog kolektiva i naravno, sposobnošću i motivisanošću kandidata da usvoje nova znanja i veštine.

Danas je u Centru angažovano više od trideset nastavnika i instruktora praktične nastave, nastavni proces je osavremenjen u velikoj meri se koriste elektronska nastavna pomagala za njegovu realizaciju. Nastvani sadržaji se osavremenjuju i prate napredak nauke i tehnike u pomorstvu, kao i primenu novih informatičkih tehnologija, uređaja i sredstava na brodovima i jahtama. Što nastavu čini interesantnom i dovoljnoj meri motiviše kandidate da savladaju nastavne sadržaje i usvoje potrebna znanja i veštine. Takođe uspostavljeni su dobri odnosi sa Pomorskim fakultetoma u Baru i pomorskom kompanijom „Barska plovidba“ A.D. Bar, čija su znanja i iskustva u pomorstvu od velikog značaja za osavremenjivanje nastave i rad Centra.

Pored visoke stručnosti i poslovnosti kao druga važna karakteristika Centra i osoblja koje je u njemu angažovano (a što potvrđuju i rezultati anketa korisnika usluga tj. kandidata), da je razumevanje i odnos prema kandidatima i njihovim potebama, kao i komunikativnost i ljubaznost rukovodstva i nastavnika jedna od glavih karakteristika zbog kojih preporučuju svojim prijateljima i poznanicima Centar za obuku pomoraca pri Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu za njihovo stručno osposobljavanje.

Promene koje su nastale u međunarodnom pomorskom zakonodavstvu u vezi obučavanja pomoraca, izdavanja ovlašćenja i držanja palubne straže na pomorskim brodovima, usvajanjem amandmana i izmenom IMO – STCW konvencije na samitu IMO u Manila 2010., kao i donošenjem novog Pravilnika o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade pomorskih brodova, Sl CG 55/2013., Centar će u narednom periodu uz saglasnost i Rešenje o ispunjavanju uslova Ministrastva saobraćaja i pomorstva, organizovati novi niz obuka u skladu sa svojim mogućnostima i modelom obučavanja  članova posada pomorskih brodova datim u novom Pravilniku. Naravno, naš kolektiv će uz sva do sada stečena iskustva, iskazati svoju sposobnost da uspešno obučava članova posada pomorskih brodova i kvalitetno upravlja fukcijama i procesima u Centru na zadovoljstvo svih budućih kandidata.

Iz tih razloga i ovo kratko predstavljanje Centra treba da posluži informisanju potencijalnih korisnika naših usluga da bez bojazni, kakva se obično javlja kada je u pitanju „škola“ i nastava. Znaju da su u Centru dobro došli i da im naše znanje i iskustvo, kao razumevanje i ljubaznost mogu pomoći da savladaju nelagodu i u jednoj ugodnoj atmosferi na pouzdan način savladaju nastavno gradivo i kasnije uspešno polože ispit za sticanje željenog ovlašćenja.