Licenca i Akreditacija FMS Tivat

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA “NAUTIČKI TURIZAM” FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR BROJ: 02-631/19-136/3 OD 05.07.2019.GODINE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA “NAUTIČKI TURIZAM” FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR BROJ: 02-631/19-137/3 OD 05.07.2019.GODINE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA “MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI” FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR BROJ: 02-631/19-134/2 OD 03.07.2019.GODINE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

RJEŠENJE O REAKREDITACIJI FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR BROJ UP 02-631/20-17/1 OD 24.JULA 2020.GODINE.

NA OSNOVU ČLANA 13A i 42 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENI LIST CG”, BR. 44/14 I 52/14, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19 17/19, 47/19 I 72/19) ČLANA 18 i 21 ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU, ODLUČUJUĆI PO ZAHTJEVU BROJ: 02-631/19-54/2 OD 28.06.2019. GODINE ZA REAKREDITACIJU FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR, AGENCIJA ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA DANA 24.JULA 2020.GODINE DONOSI ODLUKU O USVAJANJU ZAHTJEVA ZA REAKREDITACIJU USTANOVE VISOKOG OBRAZOVANJA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR BROJ: 02-631/19-54/2 OD 28.06.2020.GODINE. TEKST RJEŠENJA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

RJEŠENJE O DOPUNI LICENCE FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR

NA OSNOVU ČLANA

NA OSNOVU ČLANA 30 STAV 3 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENI LIST CG”, BR. 44/14 I 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19 I 72/19) I ČLANA 18 STAV 1 ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (“SLUŽBENI LIST RCG”, BR. 56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), MINISTARSTVO PROSVJETE DONIJELO JE DOPUNU LICENCE FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT ZA:

  • OSNOVNI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU;
  • MASTER AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM NAUTIČKI TURIZAM;
  • DOKTORSKI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM NAUTIČKI TURIZAM.

TEKST RJEŠENJA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

AKREDITACIJA DOKTORSKIH STUDIJA “NAUTIČKI TURIZAM” FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR

NA OSNOVU ČLANA 13A ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENI LIST CG”, BR. 44/14 I 52/14, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19 I 72/19) ČLANA 18 ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU, ODLUČUJUĆI PO ZAHTJEVU BROJ: 02-631/19-15/1 OD 05.02.2019. GODINE ZA AKREDITACIJU STUDIJSKOG PROGRAMA DOKTORSKIH STUDIJA “NAUTIČKI TURIZAM” FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR, AGENCIJA ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA DANA 05.JULA 2019.GODINE DONOSI ODLUKU O USVAJANJU ZAHTJEVA ZA AKREDITACIJU STUDIJSKOG PROGRAMA DOKTORSKIH STUDIJA “NAUTIČKI TURIZAM”. TEKST RJEŠENJA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

AKREDITACIJA MASTER STUDIJA “NAUTIČKI TURIZAM” FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR

NA OSNOVU ČLANA 13A ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENI LIST CG”, BR. 44/14 I 52/14, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19 I 72/19) ČLANA 18 ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU, ODLUČUJUĆI PO ZAHTJEVU BROJ: 02-631/19-16/1 OD 05.02.2019. GODINE ZA AKREDITACIJU STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA “NAUTIČKI TURIZAM” FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR, AGENCIJA ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA DANA 05.JULA 2019.GODINE DONOSI ODLUKU O USVAJANJU ZAHTJEVA ZA AKREDITACIJU STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA “NAUTIČKI TURIZAM”. TEKST RJEŠENJA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

AKREDITACIJA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA “MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI” FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR

NA OSNOVU ČLANA 13A ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENI LIST CG”, BR. 44/14 I 52/14, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19 I 72/19) ČLANA 18 ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU, ODLUČUJUĆI PO ZAHTJEVU BROJ: 02-631/19-56/1 OD 19.03.2019. GODINE ZA AKREDITACIJU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA “MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI” FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR, AGENCIJA ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA DANA 03.JULA 2019.GODINE DONOSI ODLUKU O USVAJANJU ZAHTJEVA ZA AKREDITACIJU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA “MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI”. TEKST RJEŠENJA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

RJEŠENJE O DOPUNI LICENCE FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT ODJELJENJE NIKŠIĆ

NA OSNOVU ČLANA 30 STAV 3 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENI LIST CG”, BR. 44/14 I 47/15) I ČLANA 196 STAV 1 ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (“SLUŽBENI LIST RCG”, BROJ 60/03 I “SLUŽBENI LIST CG”, BROJ 32/11), MINISTARSTVO PROSVJETE DONIJELO JE DOPUNU LICENCE FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT ZA OSNOVNI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM “MENADŽMENT U CARINSKOM, ŠPEDITERSKOM I AGENCIJSKOM POSLOVANJU”, SA SJEDIŠTEM U NIKŠIĆU, OBIMA STUDIJA 180 ECTS BROJEM: UP I broj 631-1080/2016-3. ORIGINALNI TEKST RJEŠENJA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

RJEŠENJE O DOPUNI LICENCE FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT ODJELJENJE ULCINJ

NA OSNOVU ČLANA 30 STAV 3 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENI LIST CG”, BR. 44/14 I 47/15) I ČLANA 196 STAV 1 ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (“SLUŽBENI LIST RCG”, BROJ 60/03 I “SLUŽBENI LIST CG”, BROJ 32/11), MINISTARSTVO PROSVJETE DONIJELO JE DOPUNU LICENCE FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT ZA OSNOVNI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM “MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI”, SA SJEDIŠTEM U ULCINJU, OBIMA STUDIJA 180 ECTS. ORIGINALNI TEKST RJEŠENJA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

AKREDITACIJA POSTDIPLOMSKIH AKADEMSKIH MAGISTARSKIH STUDIJA FMS

NA OSNOVU ČLANA 12 I ČLANA 28a ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“Sl.list RCG” Br. 60/03 i Sl.list CG”, Br. 45/10 i 47/11) SAVJET ZA VISOKO OBRAZOVANJE, NA SJEDNICI ODRŽANOJ 24.DECEMBRA 2012.GODINE DONIO JE ODLUKU DA SE USVAJA IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA AKREDITACIJU AKADEMSKOG MAGISTARSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA “NAUTIČKI TURIZAM”, OBIMA 60 ECTS KREDITA, FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT BROJ: 05-01/5-222. ORIGINALNI TEKST AKREDITACIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

LICENCA POSTDIPLOMSKIH AKADEMSKIH MAGISTARSKIH STUDIJA FMS

NA OSNOVU ČLANA 30 STAV 3 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“Sl.list CG” br.44/14, 47/15, 40/16, 42/17 i 71/17) I ČLANA 18 STAV 1 ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU (“Sl.list CG”, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE DONIJELO JE RJEŠENJE O IZDAVANJU DOPUNE LICENCE FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE UPI broj: 060-144/2017. ORIGINALNI TEKST LICENCE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

AKREDITACIJA POSTDIPLOMSKIH AKADEMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA FMS

NA OSNOVU ČLANA 12 I ČLANA 26 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, SAVJET ZA VISOKO OBRAZOVANJE CRNE GORE, NA SJEDNICI ODRŽANOJ 27. JUNA 2011. GODINE, DONIO JE ODLUKU DA SE USVAJA POZITIVAN IZVJEŠTAJ KOMISIJE I AKREDITOVAO JE POSTDIPLOMSKI AKADEMSKISPECIJALISTIČKI STUDIJSKI PROGRAM “NAUTIČKI TURIZAM I UPRAVLJANJE MARINAMA” BROJEM: 05 – 1/5 – 1398. ORIGINALNI TEKST AKREDITACIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

LICENCA POSTDIPLOMSKIH AKADEMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA FMS

NA OSNOVU ČLANA 25 STAV 2 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“Sl.list RCG” Br. 60/03 i Sl.list CG”, Br. 45/10 i 47/11) I ČLANA 196 STAV 1 ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA DONIJELO JE RJEŠENJE DA SE IZDA LICENCA ZA POSTDIPLOMSKI AKADEMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJSKI PROGRAM “NAUTIČKI TURIZAM I UPRAVLJANJE MARINAMA” POD BROJEM: UP I broj 589. ORIGINALNI TEKST LICENCE MOŽETE POGLEDATI OVDJE i OVDJE.

NOVA LICENCA ZA OBAVLJANJE NAUČNO – ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI FMS

NA OSNOVU ČLANA 31 ZAKONA O NAUČNO – ISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI (“Sl.list RCG”, br.80/10 i 57/14) I ČLANA 196 STAV 1 ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (“Službeni list RCG”, broj 60/03 i “Službeni list CG” broj 32/11), RJEŠAVAJUĆI PO ZAHTJEVU FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE, SA SJEDIŠTEM U TIVTU, BROJ 941 OD 17. DECEMBRA 2015.GODINE DONJELO JE RJEŠENJE BROJ: 01-481/3 OD 24.MAJA 2016.GODINE. ORIGINALNI TEKST LICENC MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

LICENCA ZA OBAVLJANJE NAUČNO – ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI FMS

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT JE OD STRANE MINISTARSTVA NAUKE CRNE GORE DOBIO LICENCU ZA OBAVLJANJE NAUČNO – ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI POD REDNIM BROJEM 01 – 82/4. ORIGINALNI TEKST MOŽETE POGLEDATI OVDJE: Strana 1 Strana 2

REAKREDITACIJA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

ZA OSNOVNE I POSTDIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE OD SAVJETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE – MINISTARSTVA PROSVJETE I SPORTA CRNE GORE ORGINALNI TEKST ODLUKE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

AKREDITACIJA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

NA OSNOVU ČLANA 12 I ČLANA 26 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, SAVJET ZA VISOKO OBRAZOVANJE CRNE GORE, NA SJEDNICI ODRŽANOJ 15. JUNA 2009. GODINE, DONIO JE ODLUKU DA SE USVAJA POZITIVAN IZVJEŠTAJ KOMISIJE I AKREDITOVAO JE FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE U TIVTU POD BROJEM: 05 – 1/5 – 866. ORIGINALNI TEKST AKREDITACIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

AKREDITACIJA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

NA OSNOVU ČLANA 25 STAV 2 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“Sl.list RCG” Br. 60/03) I ČLANA 196 STAV 1 ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE DONIJELO JE RJEŠENJE DA SE IZDA LICENCA ZA RAD FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE – TIVAT POD BROJEM: UP I broj 07 – 180. ORIGINALNI TEKST LICENCE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.