CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Kako bi se kvalitetno pripremio za ulazak na tržište zemalja Europske unije i bio ravnopravan i poželjan partner europskim znanstveno – istraživačko tehnološkim i obrazovnim organizacijama, Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat želi podići svoju ukupan nivo aktivnosti u primjeni novih naučno – obrazovnih sadržaja. S tim ciljem osnivaju se akademske doktorske studije čiji su osnovni zadaci kontinuirano praćenje i razmjena informacija o novim naučnim rješenjima i tehnologijama u područijima djelatnosti nautičkog turizma i generisanje i evaluacija predloga novih projekata doktorata iz primjene novih nauka i tehnologija u nautičkom turizmu. Povezanost naučno – istraživačke i nastavne djelatnosti doprinosi razvoju nauke u skladu sa potrebama i zahtjevima društvene zajednice i od vitalnog je značaja za razvoj privrede Crne Gore. Akademske doktorske studije “Nautički turizam” omogućava stvaranje kvalitetnih kadrova u važnim strateškim oblastima turizma i pomorstva za razvoj zemlje.

Akademski doktorski studijski program “Nautički turizam” na nivou doktorskih studija u okviru oblasti društvenih nauka i oblasti tehničko-tehnološkog dijela osigurava sticanje diplome doktor društvenih nauka nakon uspješnog završetka studijskog plana i programa doktorskih studija i obrane prihvaćene doktorske disertacije. Akademske doktorske studije “Nautički turizam” predstavlja treći ciklus obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesom. Posebno treba posvetiti pažnju na važnost evropskih i međunarodnih projekata, ulogu i položaj mladih naučnika i istraživača, odnosno izrada doktorske disertacije će biti ključni instrument istraživačkih projekata, a ishodi naučno – istraživačkih projekata ostvariti će  izgradnju i razvoj administrativne i tehničke podrške kao i upravljanje kvalitetom. Ovaj akademski studijski program doktorskih studija osigurava sticanje najviših znanja iz oblasti nautičkog turizma odnosno interdisciplinarne oblasti koja presjeca turizam i pomorstvo. On je namijenjen prije svega naprednim studentima s posebnim sposobnostima i ambicijama.

Imajući u vidu da su studije Nautičkog turizma u Evropi i svijetu elitne studije bez obzira što te studije trpe i određene kritike – tvrdeći da biznis takvih studija jednostavno osigurava mehanizam za odabranu elitu, predloženi program je izazov jer stvara mogućnosti za naučne pozicije koje su veoma privlačne za buduće doktore nauka. Te činjenice su od posebnog značaja za buduće studente u zemljama s tranzicionim ekonomijama – dakle i za Crnu Goru, gdje je želja za studijama nautičkog turizma još veća jer daje mogućnosti za nastavak karijere širom svijeta. Visoko prestižne institucije kakva jeste i Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat će biti atraktivan za studente, što i sada već jesu ako budući studenti prepoznaju svoju šansu da nakon diplomiranja stvore uspješnu profesionalnu karijeru, što doktorski nivo studija definitivno i omogućava. Kao posljedica toga Fakultet će imati veće šanse za izbor boljih studenata, a na osnovu toga imati bolje šanse za stvaranje članova elite koja u zemljama u tranziciji tek treba da se stvara. Kroz doktorske studije nautičkog turizma većina stiče određeni tip obrazovanja koji je već na vrhu društvene skale, jer ljudi koji zapošljavaju osoblje teže da favorizuju one s njima sličnim obrazovanjem umjesto nekih drugih. Takođe, može se reći da se na ovaj način stvara mreža koja predstavlja još jednu osobinu menadžmenta doktorskog obrazovanja, jer se stvara društvena interakcija sa studentima i šanse za dugoročno prijateljstvo i kontakte u profesionalnom životu. Menadžment doktorskog obrazovanja na ovaj način igra značajnu ulogu kao kreator elitne mreže, a isto tako kao dobro sredstvo za društvenu mobilnost. Zbog toga Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat vidi šansu da kroz doktorske studije na ovom nivou vrši internacionalizaciju i putem toga ostvari značajnu međunarodnu kooperaciju. Svrha postojanja studijskog programa doktorskih studija iz oblasti nautičkog turizma je sticanje u svijetu prepoznatljivih znanja, vještina i kompetencija iz oblasti planiranja, upravljanja poslovnim i tehničkim sistemima u pomorstvu organizovanja, ljudskih resursa, vođenja i kontrolisanja u tehničkim sistemima u nautičkom turizmu na principima stalnih poboljšanja u cilju njihovog razvoja i rasta u promjenljivom okruženju. Takođe, svrha ovog studijskog programa je stvaranje intelektualne elite i njeno povezivanje u okviru alijansi u oblasti nautičkog turizma, a i šire, gdje se koriste najbolja znanja koja su danas raspoloživa. Vizija, biti dio najbolje prakse, može se ostvarivati kroz akademske doktorske studije nautičkog turizma koje nudi prezentovani program.

S obzirom da je ovaj program namijenjen najboljima – on je izuzetno zahtijevan. Ovaj program ima, takođe, svrhu za brzo inkorporiranje u evropski obrazovni prostor za što osim informacionih i ljudskih resursa (znanje) drugi resursi nisu potrebni. Ove činjenice mu daju objektivnu šansu da svoju misiju ostvari. Svrha studijskog programa je proizašla iz misije i ciljeva, da se ostvare natprosječni rezultati sa kojima se Fakultet može priključiti društvu najboljih u evropskom obrazovnom prostoru.

Cilj studijskog programa doktorskih studija nautičkog turizma je dizajniran da omogući napredno obrazovanje studentima natprosječnih mogućnosti koji žele nastaviti svoju karijeru u istraživačkim akademskim, naučnim i privrednim institucijama. Program doktorskih studija uključuje rigoroznu istraživačku metodologiju koja pored toga što je intelektualno stimulativna predstavlja i izazov za najbolje. Dodatno, program zahtijeva napredna istraživanja i uspješno okončanje doktorske disertacije. Kombinovanjem pravilno odabranih predmeta nudi studentu rijetku mogućnost za interdisciplinarni pristup istraživanju kao i metodama i vještinama empirijskih i analitičkih naučnih disciplina. Na taj način, razvijaju se kreativne sposobnosti i ovladavanje neophodnim vještinama potrebnim za uspješan razvoj profesionalne karijere. Poseban cilj studijskog programa je osposobljenost za samostalno definisanje istraživačkog problema, njegovu razradu, istraživanje i pisanje – prezentovanje dobijenih rezultata u cilju saopštavanja najširoj naučnoj javnosti – publikovanje u časopisima sa SCI liste, SCII, SCOPUS i ostalih. Na taj način, ostvareni rezultati se usklađuju sa razvojem naučne discipline i oblasti u svijetu. Objavljivanjem ostvarenih naučnih rezultata u časopisima sa SCI, SCII, SCOPUS liste i drugih, verifikuje se njihova vrhunska naučna vrijednost, što će doprinijeti da Fakultet na kome se ovi rezultati ostvaruju čini prepoznatljivim u svijetu. Na taj način ovaj studijski program ostvaruje misiju i ciljeve Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat koji teži da se stalno približava najboljima u regionu i svijetu.

Nakon završenog akademskog doktorskog studijskog programa Nautički turizam (180 ECTS) studenti doktorskih studija Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat će biti osposobljeni da:

 • Primjenjuju teorijska znanja o pravcima razvoja nautičko – turističke industrije u svijetu i njihov uticaj na moderne oblike poslovanja;
 • Upoređuju podatke iz teorije i prakse o uticaju savremenih trendova pomorskog poslovanja na savremene oblike i elemente nautičkog turizma;
 • Upotrebljavaju savremene tehničke koncepte i prakse u nautičko – turističkoj industriji;
 • Analiziraju stanja i trendove na međunarodnom nautičkom tržištu;
 • Procjenjuju uticaj plovila na razvoj luka nautičkog turizma u zavisnoti od veličine i vrste;
 • Postavljaju nove teorije zasnovane na naučnim činjenicama u nautičkoj industriji
 • Unapređuju postojeća načela savremenog poslovanja različitih elemenata nautičko – turističke industrije;
 • Vrše istraživanja svjetskog tržišta nautičkog turizma, sa ciljem definisanja usluga, destinacija i strateških pozicija u odnosu na megatrendove u svjetskom turizmu;
 • Predlažu nove načine upravljanja, vođenja, organizacije poslovanja koje će u kvalitativnom i kvantitativnom smislu uticati na povećanje konkurentske prednosti i poslovnosti u globalnoj ekonomiji funkcionisanja nautičkog turizma;
 • Upotrebljavaju ključne organizacione protokole i standarde za uspještene menadžerske operacije;
 • Upoređuju sistemske potrebe internih i eksternih učesnika, tj. specifikuju sistematska rješenja koja su utemeljena na indentifikovanim potrebama učesnika poslovanja u nautičkom turizmu;
 • Analiziraju najnovija dešavanja i tehnologije koje se koriste na svjetskom nautičko turističkom tržištu i formulišu praktične načine njihovih primjena u nautičko turističkoj industriji Crne Gore;
 • Analiziraju različite teorije i iskustva iz prakse u oblasti nautičkog turizma, upravljanja marinama, menadžmenta turističkih destinacija, u cilju formulisanja kvalitetnih strategija i akcionih planova daljeg razvoja nautičkog turizma Crne Gore;
 • Koriste se metodama i instrumentima u složenoj oblasti nautičkog turizma kako bi na što bolji način analizirali stanje na tržištu nautičkog turizma na Mediteranu i u svijetu i formulisali strateške smjernice daljih pravaca razvoja ove prioritetne oblasti strategije razvoja Crne Gore ;
 • Opisuju i definišu uzročno – posledične veze u djelatnosti nautičkog turizma u svijetu;
 • Analiziraju ulogu poslovnosti u globalnoj ekonomiji funkcionisanja nautičkog turizma;
 • Učestvuju u operativnim interakcijama poslovnih aktivnosti u nautičkom turizmu;
 • Analiziraju uticaje različitih „stejkholdera“ u nautičkom turizmu radi identifikovanja razvojnih potreba i politika;
 • Upoređuju postojeće politike i zakonske okvire iz oblasti turizma i pomorstva i vrše njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima;
 • Istražuju socijalne, ekonomske i industrijske trendove koji imaju direktan uticaj na oblast nautičkog turizma i poslovanja marina;
 • Analiziraju rizike i formulišu preventivne i korektivne mjere iz oblasti programa obezbjeđenja kvaliteta radi usklađivanja sa poslovnim politikama privrednih subjekata u okvirima nautičkog turizma;
 • Definišu i izrađuju različite marketinške ciljeve, politike i programe u oblasti nautičkog turizma;
 • Analiziraju različita nautičko – turističkog tržišta radi identifikovanja tržišnih mogućnosti;
 • Prezentuju rezultate istraživanja koji se odnose na turističke proizvode, cijene usluga i reklamne i prodajne akcije i promocije;
 • Izrađuju naučne sadržaje i organizuju objavljivanje u različitim medijima;
 • Samostalno postavljaju istraživački zadatak iz oblasti nautičkog turizma;
 • Samostalno prezentuju i publikuju rezultate istraživanja;
 • Identifikuju osnovne naučne i stručne saznanja iz oblasti metodologije naučno – istraživačkog rada;
 • Upotrebljavaju različita metodološka znanja i iskustva o metodama naučno – istraživačkog rada i pisanju različitih naučnih dokumenata.

 

Predmeti na doktorskim studijama

Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

OBAVEZNI PREDMETI:

METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

IZBORNI PREDMETI:

 1. MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMA
 2. PRAVNI ASPEKTI NAUTIČKOG TURIZMA
 3. MEĐUNARODNO POMORSKO PRAVO
 4. ODRŽIVI RAZVOJ NAUTIČKOG TURIZMA
 5. COASTAL MANAGEMENT I KRUZING
 6. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U NAUTIČKOM TURIZMU
 7. INTERKULTURNI MENADŽMENT
 8. HOTELSKI MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU
 9. KULTURNA PONUDA CRNE GORE
 10. SOCIOPSIHOLOGIJA TURIZMA
 11. MARKETING NAUTIČKOG TURIZMA
 12. CARINSKO PRAVO EVROPSKE UNIJE
 13. OKEANOGRAFIJA SA EKOLOGIJOM MORA
 14. EKONOMSKA POLITIKA (REALNA, FISKALNA I MONETARNA EKONOMIJA)

NASTAVNI PLAN  I  ISKAZANA KREDITNA VRIJEDNOST SVAKOG PREDMETA  I DISERTACIJE

I GODINA DOKTORSKIH STUDIJA
Rb Šifra Naziv Fond časova Semestar ECTS
Obavezni predmeti u 1.semestru
1. DNT 901 Metodologija naučno – istraživačkog rada 3+1 I 6
Izborni predmeti u 1.semestru
2.   Izborni predmet 1   I 8
3.   Izborni predmet 2   I 8
4.   Izborni predmet 3   I 8
Ukupno: 30

 

Rb Šifra Naziv Fond časova Semestar ECTS
Izborni predmeti u 2.semestru
1.   Izborni predmet 1   II 10
2.   Izborni predmet 2   II 10
    Polazna istraživanja – definisanje problema istraživanja i hipoteze i odbrana   II 10
Ukupno: 30

 

 

II GODINA DOKTORSKIH STUDIJA
Rb Šifra Naziv Fond časova Semestar ECTS
Obavezni predmeti u 3.semestru
1.   Naučno-istraživački projekat   III 10
2.   Seminarski rad I   III 10
3.   Seminarski rad II   III 10
Ukupno: 30

 

Rb Šifra Naziv Fond časova Semestar ECTS
Obavezni predmeti u 4.semestru
2.   Priprema prijedloga prijave doktorske disertacije sa metodologijom i odbrana   IV 15
3.   Naučni članak i prvi doktorski kolokvijum   IV 15
Ukupno: 30

 

 

III GODINA DOKTORSKIH STUDIJA
Rb Šifra Naziv Fond časova Semestar ECTS
Obavezni predmeti u 5.semestru
1.   Naučni rad i rad na doktorskoj disertaciji   V 20
2.   Naučni članak i drugi doktorski kolokvijum   V 10
Ukupno: 30

 

Rb Šifra Naziv Fond časova Semestar ECTS
Obavezni predmeti u 6.semestru
1.   Priprema i odbrana doktorske disertacije   VI 30
Ukupno: 30