OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE FMS

 

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu upisuje novu generaciju studenata i nudi atraktivne, savremene studijske programe iz oblasti menadžmenta u nautičkom turizmu, carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, bezbjednosti marina i jahti,sportu i rekreaciji. Diplomirani studenti studijskih programa Fakulteta imaju mogućnost zaposlenja u okviru "potreba nove nautičke industrije i transformacije ovog regiona u luksuznu destinaciju koja je atraktivna tokom cijele godine" - kako to stoji u podršci Izvršnog direktora "Adriatic Marinas Porto Montenegro".


Tu su i poslovi menadžmenta u carinskom, agencijskom i špediterskom poslovanju koji su sastavni dio nautičkog turizma, kao i poslovi u sektoru bezbjednosti, sigurnosti na moru i obalske straže. Svoje nastojanje za pretvaranje ovog regiona u luksuznu  nautičko - turističku destinaciju, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat je proširio na opštine Ulcinj, Bar i Nikšić. Ugovorom o nastavno - naučnoj i poslovnoj saradnji između Opštine Ulcinj i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, Ulcinj je dobio prvu visokoškolsku instituciju, čime je omogućeno studentima iz opštine Ulcinj da prate nastavu u svom gradu. Takođe, u saradnji sa Opštinom Nikšić i firmom CompCommerce, Fakultet za mediteranske poslovne studije je svoju djelatnost proširio i na grad Nikšić u kojem je 2015.godine otvorio odjeljenje Fakulteta.

 

Postdiplomski specijalistički, magistarski i master studijski programi nude obrazovne profile koji nedostaju sistemu visokog obrazovanja Crne Gore. Deficit kadra ovog profila bio je povod uključenja u profilisanju postdiplomskih studijskih programa i menadžmenta "Adriatic Marinas" i "Adriatic Marinas Services" koji realizuju projekat "Porto Montenegro", a naglašen je i u podršci Luke Kotor, Luke Bar, Barske plovidbe i Marine Bar, kao i potenciran u projektima "Luštica Development" i "Quattaro Plavi Horizonti". Fakultet je na ovaj način ne samo anticipator nego i učesnik jednog procesa kojim se profiliše cijelo jedno područije u luksuzno nautičko - turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, posebno nakon vrlo izražene tendencije za Evropskim integracijama, što je put kojim korača Crna Gora.

 

Budite dio budućnosti koja se već profiliše i realizuje konceptom Crne Gore kao nautičko - turističke destinacije!“

 

Osnovna djelatnost Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS) predstavlja obuku i usavršavanje studenata u oblastima poslovnog menadžmenta.

U tom smislu na Fakultetu za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS) postoje sledeći dodiplomski akademski studijski programi i to:

 

- Menadžment i bezbjednost marina i jahti;

- Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju;

- Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji.

- Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji - modularni. (Moduli: Nautički turizam, Wellness, Kozmetika).

 

Nastavni plan i program sastavljeni su tako da kroz kombinaciju 50% nastave iz osnovnih i opšte obrazovnih disciplina, 20% nastave iz opšte - stručnih i 30% nastave iz usko - stručnih disciplina omogućava osposobljavanje studenata za teorijska i praktična znanja.

 

Na studijskom programu Menadžment i bezbjednost marina i jahti  kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

 

Na studijskom programu Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

 

Na studijskom programu Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

 

 

Osnovne akademske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat u skladu sa članom 81 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl. list CG", br. 44/2014, 52/2014 - ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 - dr. zakon, 47/2019, 72/2019 i 74/2020)

 

Tip studija: Akademske osnovne studije
Stepen studija: VI (180 ECTS)
Zvanje: Bachelor BSc/BA, oblast Nautički turizam
Studijski program: Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji
- modularni. (Moduli: Nautički turizam, Wellness, Kozmetika).
Prve dvije godine osnovnih akdemskih studija su zajedničke za sve studente dok studenti na trećoj godini biraju jedan od tri ponudena studijska programa:

- Menadžment i bezbjednost marina i jahti;

- Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju;

- Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji.

- Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji - modularni. (Moduli: Nautički turizam, Wellness, Kozmetika).


 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
R.br. Predmet Semestar Broj časova (Predavanja/Vježbi) ECTS

PRVA GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

1. Uvod u ekonomiju I 2 2 7
2. Sociopsihologija I 3 2 7
3. Poslovno pravo I 3 2 6
4. Engleski jezik I I 3 2 6
5. Praktična nastava I I     4
6. Organizacija i ekonomika pomorskih preduzeća II 2 2 7
7. Turistička geografija II 2 2 7
8. Informatika II 3 2 6
9. Engleski jezik II II 3 2 3
10. Praktična nastava II II 2 2 7

Ukupno ECTS:

60

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
R.br. Predmet Semestar Broj časova (Predavanja/Vježbi) ECTS

DRUGA GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA STUDIJA

1. Uvod u ekonomiju III 2 2 7
2. Sociopsihologija III 3 2 7
3. Poslovno pravo III 3 2 7
4. Engleski jezik I III 3 2 6
5. Praktična nastava I III     3
6. Organizacija i ekonomika pomorskih preduzeća IV 2 2 8
7. Turistička geografija IV 2 2 8
8. Informatika IV 3 2 3
9. Engleski jezik II IV 3 2 3
10. Praktična nastava II IV 2 2 8

Ukupno ECTS:

60

 

 

TREĆA GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA STUDIJA
R.br. Predmet Semestar Broj časova (Predavanja/Vježbi) ECTS

USMJERENJE (MODUL): NAUTIČKI TURIZAM

1. Nautički turizam V 3 2 8
2. Menadžment turističkih destinacija V 2 1 6
3. Sociologija turizma V 3 1 8
4. Engleski jezik I V 2 2 6
5. Praktična nastava I V     2
6. Kulturna ponuda u turizmu VI 3 3 6
7. Menadžment u sportu VI 3 3 8
8. Turističko pravo VI 3 3 4
9. Engleski jezik II VI 2 2 2
10. Praktična nastava II VI     10

Ukupno ECTS:

60

 

 

TREĆA GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA STUDIJA
R.br. Predmet Semestar Broj časova (Predavanja/Vježbi) ECTS

USMJERENJE (MODUL): WELLNESS

1. Wellness V 2 2 7
2. Zdrava prehrana V 3 2 7
3. Razvojna psihologija V 3 2 6
4. Engleski jezik V V 3 2 6
5. Praktična nastava V V     4
6. Ljepota i njega tijela VI 2 2 7
7. Duševni wellness VI 2 2 7
8. Kretanje i fizička aktivnost (fitness) VI 3 2 6
9. Engleski jezik VI VI 3 2 3
10. Praktična nastava VI VI     7

Ukupno ECTS:

60

 

 

TREĆA GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA STUDIJA
R.br. Predmet Semestar Broj časova (Predavanja/Vježbi) ECTS

USMJERENJE (MODUL): KOZMETIKA

1. Osnovi kozmetike V 3 3 7
2. Kozmetičke sprave V 3 3 7
3. Zdrav način življenja V 2 3 7
4. Engleski jezik V V 3 2 6
5. Praktična nastava V V     3
6. Kozmetička njega VI 3 2 8
7. Masažne tehnike VI 3 2 8
8. Specijalna pedikura VI 2 2 3
9. Engleski jezik VI VI 0 3 3
10. Praktična nastava VI VI     8

Ukupno ECTS:

60

 

 

Osnovni cilj akademskog studijskog programa Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji je kreiranje savremenih poslovnih ljudi sa menadžerskim vještinama potrebnim za obavljanje djelatnosti u nautičkom turizmu i njegovnim pratećim aktivnostima kao i za inovativni pristup u suočavanju sa izazovima globalizacije tako da se na taj način ne samo anticipira nego i aktivno učestvuje u procesu kojim se profiliše cijelo jedno područije u luksuzno nautičko – turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa kojeg su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, pogotovo nakon vrlo izražene tendencije za Evropskim integracijama, što je proces u koji je zakoračila i Crna Gora.

 

Svrha studijskih programa Fakulteta je da uz proces nastave kontinuirano razvija i stvara uslove za cjeloživotno učenje i naučno - istraživački rad kao jedinstvene segmente procesa obrazovanja; da stvara vlastiti nastavni kadar, uključujući stručno osoblje, saradnički i profesorski kadar; da se pozicionira kao vodeća ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori u oblastima u kojima realizuje studijske programe; da doprinese procesu integracije svih razjedinjenih potencijala Crne Gore u oblasti nautičkog turizma kako bi se stvorili preduslovi za obezbjeđenje razvoja promišljenih koncepata nacionalnog interesa, moralnog uzdizanja i privrednog razvoja radi lakšeg uključivanja u evropske i evroatlanske integracije, a samim tim pospješi stratešku orijenticiju Crne Gore da postigne primat na Mediteranu u oblasti nautičkog turizma.

 

Fakultet je na ovaj način ne samo anticipator nego i učesnik procesa kojim se profiliše cijelo jedno područije (marina Portomontenegro, marina Bar, marina Kotor, marina Budva, Luštica Development A.D., Cattaro Plavi horizonti) u luksuzno nautičko – turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, pogotovo nakon vrlo izražene tendencije za evropskim integracijama, što je proces u koji je zakoračila Crne Gora.

 

Prethodno navedeno ukazuje na neospornu transformaciju nautičko - turističkog tržta u Crnoj Gori i šire kao i potrebu za razvojem kvalitetnih kadrova na najvišem mogućem akademskom nivou kao što je to nivo osnovnih akademskih studija sa određenim znanjima, vještinama i kompetencijama. Kroz navedeni studijski program za koji se traži akreditacija biće moguće intenzivirati studijske boravke, bilateralne saradnje sa institucijama iz zemlje i okruženja kao i učešće studenata u naučno - istraživačkom radu i aktivnostima. Takođe studenti osnovnih akademskih studija moći će biti uključeni u naučno - nastavni proces na Fakultetu prije svega zbog podizanja ukupnog kvaliteta kroz poboljšanje i inoviranje nastave i nastavnog kadra. Stvoriće se uslovi za veće angažovanje na različitim projektima. Razvojem ovakvog studijskog programa omogućiće se stvaranje kvalitetnijih odnosa između profesora i studenata odnosno mentora i studenta. Određeni broj predviđenih studenata koji bi se upisali na osnovne akademske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat značio bi kvalitetniji naučno - nastavni proces, odnosno obezbjeđivanje redovnosti nastave uz povećanje njenog ukupnog kvaliteta. Pored navedenog, optimalan broj studenata značio bi i veću posvećenost istraživačkim aktivnostima i jednostavniju oganizaciju cjelokupnog procesa. Naučno - nastavni proces na osnovnim akademskim studijama odvijao bi se prema dostavljenom planu i programu.

 

Konkretne ciljeve i ishode studijskih programa osnovnih akademskih studija Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat možete preuzeti ovdje.