UPIS 2018

 

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 42/17 i 71/17) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 60 od 14.05.2018.godine Univerzitet "Adriatik" Bar - Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, jedinstveni studij Nautičkog turizma u Crnoj Gori, Akreditacija broj 05 – 1/5 – 222, Reakreditacija broj 05 – 1/5 – 176, Licenca UP I broj 07 – 180 i Licenca UP I broj 589, raspisuje:

K O N K U R S
za upis X generacije studenata u studijsku 2018/2019.godinu:


1. Osnovni akademski studijski programi u trajanju od tri godine:
- Menadžment i bezbjednost marina i jahti,
- Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju,
- Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji,
- Odjeljenje Fakulteta u NIKŠIĆU (35 kandidata)

2. Postdiplomske akademske specijalističke studije (IV godina) u trajanju od jedne godine poslije završenih osnovnih studija:
- Nautički turizam i upravljanje marinama

3. Postdiplomske akademske magistarske studije (V godina) u trajanju od jedne godine poslije završenih specijalističkih studija:
- Nautički turizam

Diploma:

Diploma koja se stiče po završetku osnovnih akademskih studija je diploma Bachelor (BSc/BA) – odgovarajućeg studijskog programa.
Diploma koja se stiče nakon završene četvrte godine postdiplomskih akademskih specijalističkih studija je diploma Specijaliste (Spec. Sci).
Diploma koja se stiče nakon završene pete godine postdiplomskih akademskih magistarskih studija je diploma Magistra nauka(MSc).

Školarina:
Školarina po studentu za osnovne studije iznosi 1.500,00€ (eura) po studijskoj godini. Školarina po studentu za postdiplomske akademske specijalističke studije (IV godina) iznosi 1.500,00€ (eura). Prilikom upisa kandidat uplaćuje 20% naznačenog iznosa, a preostali iznos u deset mjesečnih rata po 120,00€ (eura).
Školarina po studentu za postdiplomske akademske magistarske studije (V godina) iznosi 2.000,00€ (eura).

Pravo upisa na prvu godinu studija:
Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili srednju školu. Upis se vrši na konkurentskoj osnovi. Nosioci „Luče I“ su oslobođeni plaćanja školarine.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije:

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati koji su završili trogodišnje osnovne studije stepen Bachelor kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita.

Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije:
Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu imaju kandidati koji su završili postdiplomske specijalističke studijama stepen Spec. Sci. kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita.

Prijave za upis vršiće se od 19.06.2018. do 30.06.2018. a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 02.07.2018. do 07.07.2018. god u vremenu od 9.00h do 15.00h u prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat
(Zgrada stare Opštine).

 

PROMOTIVNI FLAJER

FMS TIVAT 2018  

MOŽETE PREUZETI OVDJE   

    

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 2018/2019.

 

 

PRAVO UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE IMAJU KANDIDATI KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU. INOSTRANI STUDENTI IMAJU ISTA PRAVA UPISA. UPIS ĆE SE VRŠITI NA KONKURENTSKOJ OSNOVI!

 

 

 

E - LEARNING MOODLE ELEKTRONSKA PLATFORMA! STUDENTI PRILIKOM UPISA DOBIJAJU KORISNIČKU ŠIFRU KOJA IM OMOGUĆAVA PRISTUP SVIM NASTAVNIM MATERIJALIMA U ELEKTRONSKOJ FORMI, KAO I MOGUĆNOST PRAĆENJA SVIH AKADEMSKIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETU PREKO INTERNETA!

 

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA

UNIVERZITET "ADRIATIK" BAR - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu:

 

      Na PRVU GODINU osnovnih akademskih studija:

 • Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu

 • Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja

 • Biometrijsku ličnu kartu i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.

 • 2 šv obrasca (kupuju se u knjižari)

 • 2 fotografije formata za pasoš

 • uplatnice:

 • za upis 300,00 eura

 • za index 8,00 eura

   Na TREĆU GODINU osnovnih akademskih studija:

 • Studentsku knjižicu - Index

 • 2 šv obrasca (kupuju se u knjižari)

 • uplatnice:

 • za upis 300,00 eura

 

VISINA ŠKOLARINE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FMS

ŠKOLARINA PO STUDENTU ZA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA IZNOSI 1500 EURA S TIM DA SE  PRI UPISU UPLAĆUJE IZNOS OD 300,00€ A PREOSTALA SREDSTVA U 10 MJESEČNIH RATA PO 120 EURA. NOSIOCI “LUČE” SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE.

 

 

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE 2018/2019.

 

Upis na postdiplomske specijalističke akademske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu obavlja se svakim radnim danom u vremenu od 9.00h do 14.00h u Studentskoj službi FMS:

 

PRAVO UPISA NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE FMS

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu imaju kandidati koji su završili trogodišnje osnovne studije stepen Bachelor kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita.

Osnovni kriterijum za upis je prosječna ocjena tokom osnovnih studija i pravila upisa i prepisa na Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat.

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE FMS

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske specijalističke studije su:

 • ORIGINAL DIPLOMA ILI OVJERENA KOPIJA O PRETHODNO ZAVRŠENOM      FAKULTETU    (180 ECTS KREDITA)

 • KOPIJA (BIOMETRIJSKE) LIČNE KARTE ILI KOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH I KOPIJA UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU

 • DVA ŠV OBRASCA (koja se mogu kupiti u knjižari)

 • DVIJE FOTOGRAFIJE FORMATA ZA PASOŠ

 • UPLATNICE - ZA UPIS 300,00€ I ZA INDEX 8,00€

VISINA ŠKOLARINE NA POSTDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA FMS
Visina školarine na postdiplomskim specijalističkim studijama Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu po studentu iznosi 1500€ (eura). Pri upisu se uplaćuje iznos od 300,00€ a ostatak se uplaćuje u 10 mjesečnih rata po 120,00€.
 

 

MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE 2018/2019.

 

Upis na postdiplomske magistarske akademske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu obavlja se svakim radnim danom u vremenu od 9.00h do 14.00h u Studentskoj službi FMS:

 

PRAVO UPISA NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS
Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu imaju kandidati koji su završili postdiplomske specijalističke studijama stepen Spec. Sci. kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita.
 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske magistarske studije su:

 

 • ORIGINAL DIPLOMA ILI OVJERENA KOPIJA O PRETHODNO ZAVRŠENIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA ILI OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD ČETIRI GODINE (240 ECTS KREDITA)

 • KOPIJA (BIOMETRIJSKE) LIČNE KARTE ILI KOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH I KOPIJA UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU

 • DVA ŠV OBRASCA (koja se mogu kupiti u knjižari)

 • DVIJE FOTOGRAFIJE FORMATA ZA PASOŠ

 • UPLATNICE - ZA UPIS 1000,00€ I ZA INDEX 8,00€

VISINA ŠKOLARINE NA POSTDIPLOMSKIM MAGISTARSKIM STUDIJAMA FMS
Visina školarine na postdiplomskim magistarskim studijama Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu po studentu iznosi 2000€ (eura). Pri upisu se odmah uplaćuje iznos od 1000,00€ dok se ostatak uplaćuje u mjesečnim ratama.

 

 

 

SPISAK PREDMETA NA MAGISTARSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA 2018/2019.

MOŽETE PREUZETI OVDJE.