DJELATNOST FMS

 

 

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu upisuje novu generaciju studenata i nudi atraktivne, savremene studijske programe iz oblasti menadžmenta u nautičkom turizmu, carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, bezbjednosti marina i jahti,sportu i rekreaciji. Diplomirani studenti studijskih programa Fakulteta imaju mogućnost zaposlenja u okviru "potreba nove nautičke industrije i transformacije ovog regiona u luksuznu destinaciju koja je atraktivna tokom cijele godine" - kako to stoji u podršci Izvršnog direktora "Adriatic Marinas Porto Montenegro".


Tu su i poslovi menadžmenta u carinskom, agencijskom i špediterskom poslovanju koji su sastavni dio nautičkog turizma, kao i poslovi u sektoru bezbjednosti, sigurnosti na moru i obalske straže. Svoje nastojanje za pretvaranje ovog regiona u luksuznu  nautičko - turističku destinaciju, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat je proširio na opštine Ulcinj, Bar i Nikšić. Ugovorom o nastavno - naučnoj i poslovnoj saradnji između Opštine Ulcinj i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, Ulcinj je dobio prvu visokoškolsku instituciju, čime je omogućeno studentima iz opštine Ulcinj da prate nastavu u svom gradu. Takođe, u saradnji sa Opštinom Nikšić i firmom CompCommerce, Fakultet za mediteranske poslovne studije je svoju djelatnost proširio i na grad Nikšić u kojem je 2015.godine otvorio odjeljenje Fakulteta.

 

Postdiplomski specijalistički i magistarski studijski programi nude obrazovne profile koji nedostaju sistemu visokog obrazovanja Crne Gore. Deficit kadra ovog profila bio je povod uključenja u profilisanju postdiplomskih studijskih programa i menadžmenta "Adriatic Marinas" i "Adriatic Marinas Services" koji realizuju projekat "Porto Montenegro", a naglašen je i u podršci Luke Kotor, Luke Bar, Barske plovidbe i Marine Bar, kao i potenciran u projektima "Luštica Development" i "Quattaro Plavi Horizonti". Fakultet je na ovaj način ne samo anticipator nego i učesnik jednog procesa kojim se profiliše cijelo jedno područije u luksuzno nautičko - turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, posebno nakon vrlo izražene tendencije za Evropskim integracijama, što je put kojim korača Crna Gora.

 

 

Budite dio budućnosti koja se već profiliše i realizuje konceptom Crne Gore kao nautičko - turističke destinacije!“

 

 

Osnovna djelatnost Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS) predstavlja obuku i usavršavanje studenata u oblastima poslovnog menadžmenta.

U tom smislu na Fakultetu za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS) postoje tri dodiplomska akademska studijska programa i to:

 

- Menadžment i bezbjednost marina i jahti;

- Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju;

- Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji.

 

Nastavni plan i program sastavljeni su tako da kroz kombinaciju 50% nastave iz osnovnih i opšte obrazovnih disciplina, 20% nastave iz opšte - stručnih i 30% nastave iz usko - stručnih disciplina omogućava osposobljavanje studenata za teorijska i praktična znanja.

 

Na studijskom programu Menadžment i bezbjednost marina i jahti  kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

 

Na studijskom programu Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

 

Na studijskom programu Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

 

Takođe na Fakultetu postoje i dva postdiplomska akademska studijska programa:

 

- Specijalistički akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam i upravljanje marinama

- Magistarski akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam

 

Postdiplomske specijalističke studije Nautički turizam i upravljanje marinama predstavljaju jednogodišnje specijalističke studije koje se realizuju kroz dva semestra od po 30 ECTS kredita (ukupno 60 ECTS kredita). Na kraju VIII semestra student piše specijalistički rad. Po završetku studija studentu se dodjeljuje diploma: Postdiplomskih specijalističkih studija (Spec.Sci.-VII stepen). Svi predmeti u programu imaju status obaveznih.

 

Magistarski studijski program Nautički turizam traje jednu akademsku godinu (60 ECTS kredita) i mogu ga upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita. Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija, stepen - Magistar nauka (MSc).